Менаџер на продажба

Основни работни задачи и одговорности

Основни одговорности:

 • Развива продажни стратегии, цели и планови со цел да ги оствари предвидените резултати
 • Планира, организира, раководи и врши контрола на тимовите за продажба
 • Развива и унапредува вештини и перформанси на тимот со кој раководи
 • Развива и применува систем за мониторинг на резултатите кој овозможува управување со продажните резултати наспроти планот и предлага мерки и активности за подобрување
 • Одржува и гради односи со клучни купувачи
 • Следи наплата
 • Развива нови канали на продажба и дистрибуција
 • Активно ја следи конкуренцијата на пазарот

Работни задачи:

 • Соработка со останатите сектори во организацијата
 • Следење на продажбата и подготовка на извештаи
 • Подготовка на извештаи за дистрибуцијата (квантитативни и квалитативни параметри)
 • Соработка со маркетинг секторот во изработка на планови за активности на пазарот (годишни, квартални, месечни)
 • Одржува редовни состаноци со тимот со кој раководи

Дознај повеќе: https://bit.ly/3uMT4JC